Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)

Dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types) là các kiểu dữ liệu được Java cung cấp sẵn cho chúng ta sử dụng. Trong Java 8 có các kiểu dữ liệu cơ bản sau:  byte, short, int, long, char, boolean, float, và double.

Ta sẽ lần lượt điểm qua về các kiểu dữ liệu này.

char

Kiểu char dùng để chứa 1 ký tự đơn dạng Unicode 16 bit. Ký tự này được chứa trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ:

Lưu ý: char chỉ được dùng để lưu trữ ký tự đơn. Không có chuyện:

Giá trị nhỏ nhất của 1 biến kiểu Char là 0 (2^0-1) và giá trị lớn nhất của biến char là 65535 (2^16-1).

Để biểu diễn ký tự nháy đơn. Ta làm như thế này:

Biểu diễn các ký tự đặc biệt khác dưới dạng char:

Bạn có thể biểu diễn bất cứ ký tự nào trong bảng mã unicode bằng kiểu dữ liệu char:

float

Kiểu dữ liệu Float sử dụng để biểu diễn các số thực 32 bit. Mặc định trong Java, 1 số thực sẽ được hiểu là mang kiểu Double, vì vậy khai báo biến Float ta cần thêm hậu tố f vào sau giá trị biến. Ví dụ:

1 biến Kiểu dữ liệu Float có thể sử dụng các toán tử cộng, trừ nhân chia và lấy module:

Lưu ý:

  • Lưu ý: : Float.POSITIVE_INFINITY, Float.NEGATIVE_INFINITY, Float.NaN là những giá trị biểu diễn cho dương vô cùng, âm vô cùng, và not a number.
  • Float.NaN biểu diễn cho kết quả của những phép tính không thể xác định giá trị, vd như phép chia của 2 giá trị vô cùng. Ví dụ:

int

int biểu diễn các giá trị nguyên 32 bit (các giá trị nằm trong khoảng -(2^32)+1 và 2^32-1. Ví dụ:

Nếu ta cần biểu diễn những giá trị ngoài khoảng Int, ta cần sử dụng kiểu dữ liệu long.

Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của int:

Giá trị mặc định của int là 0:

double

Tương tự như float, double biểu diễn kiểu số thực. Nhưng vùng giá trị của double lớn hơn float. Double biểu diễn cho kiểu số thực 64 bit. Mặc định 1 số thực sẽ được Java hiểu là kiểu double. Ta có thể định nghĩa 1 số thực như sau:

Giá trị mặc định của double là 0.

Lưu ý:

  • Double.POSITIVE_INFINITY, Double.NEGATIVE_INFINITY, Double.NaN là những giá trị biểu diễn cho dương vô cùng, âm vô cùng, và not a number.
  • Double.NaN biểu diễn cho kết quả của những phép tính không thể xác định giá trị, vd như phép chia của 2 giá trị vô cùng. Ví dụ:

long

long biểu diễn các giá trị nguyên 64 bit (các giá trị nằm trong khoảng -(2^64)+1 và 2^64-1. Ví dụ:

Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của long:

Giá trị mặc định của long là 0:

Chú ý:

Dù ta khai báo kiểu long, nhưng với những biến có giá trị nằm trong khoảng -127 đến 127, biến đó vẫn mang giá trị của 1 đối tượng Integer. Ví dụ:

Để so sánh chính xác 2 biến long, ta cần làm như sau:

Lúc này kết quả so sánh đã mang giá trị true.

boolean

1 biến kiểu boolean chứa 1 trong 2 giá trị true hoặc false:

Giá trị mặc định của boolean là false.

byte

byte biểu diễn số nguyên 8 bit nằm trong khoảng -128 đến 127.

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của byte:

Giá trị mặc định của byte là 0:

short

short biểu diễn giá trị nguyên trong khoảng -32768 đến 32767

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của short:

Giá trị mặc định của short là 0:

 

Summary
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)
Article Name
Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types)
Description
Dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types) là các kiểu dữ liệu được Java cung cấp sẵn cho chúng ta sử dụng. Trong Java 8 có các kiểu dữ liệu cơ bản sau:  byte, short, int, long, char, boolean, float, và double. Ta sẽ lần lượt điểm qua về các kiểu dữ liệu này.
Author
Publisher Name
cungdev.com
Publisher Logo
Hãy chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *