Generics trong Java

Định nghĩa Generic programming trong Java là việc ta cho phép 1 phương thức hay 1 class xử lý các đối tượng thuộc 1 kiểu dữ liệu tuỳ ý (generic). Kiểu dữ liệu tuỳ ý này có dạng  compile-time type safety. Tức là 1 khi nó đã được khai báo,

Class và object

Class và object Một chút về định nghĩa Trong Java, object là các đối tượng có các thuộc tính (properties) và hành động (method). Ví dụ: 1 con mèo là 1 đối tượng (object) có thuộc tính color = yellow (lông màu vàng) và phương thức eat() – hành động